Zoek en Boek

AVG Privacywet

Appartementenboerderij Nieuwesluis, gevestigd aan:
Nieuwesluis 17-19, 1766 GA Wieringerwaard,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

http://www.appartementenboerderijnieuwesluis.nl
Nieuwesluis 17-19
1766 GA Wieringerwaard  
Telefoon +31 0224 223 209
Mobel:+31 640 166 824 

Functionaris Gegevensbescherming van Appartementenboerderij Nieuweslluis:
Ed Pach
Hij is te bereiken via ed.pach01@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Appartementenboerderij Nieuwesluis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@appartementenboerderijnieuwesluis.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Appartementenboerderij Nieuwesluis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwe aanbod in accommodaties, last minute aanbiedingen en andere van belanghebbende informatie voor het houden van vakantie in Appartementenboerderij Nieuwesluis
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Appartementenboerderij Nieuwesluis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Appartementenboerderij Nieuwesluis) tussen zit. Appartementenboerderij Nieuwesluis gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: reserveringsprogramma UwBoeking.com. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor het geautomatiseerd verwerken van je reservering en betalingen, alsmede het verzenden van aan jouw gerichte berichten. Gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij daartoe een wettelijke noodzaak bestaat (zie onder). Het systeem van UwBoeking.com voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van privacybescherming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Appartementenboerderij Nieuwesluis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 5 jaar om een snelle verwerking van een herhalingsboeking te kunnen realiseren en om je te kunnen voorzien van relevante informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Appartementenboerderij Nieuwesluis verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Appartementenboerderij Nieuwesluis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Appartementenboerderij Nieuwesluis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@appartementenboerderijnieuwesluis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Appartementenboerderij Nieuwesluis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Appartementenboerderij Nieuwesluis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via iinfo@appartementenboerderijnieuwesluis.nl.